Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Gedragsregels

Gedragsregels

Meld je aan

Alle instructeurs en begeleiders hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels die zijn opgesteld door de NOC*NSF.

Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport, 15 november 2011.

Aanstellingsbeleid:

Het aanstellingsbeleid voor vrijwilligers en instructeurs omvat de volgende punten:

 • Kennismakingsgesprek
 • Referentiecheck
 • Aanmelden als NOB lid
 • Aanvragen VOG
 • Introductie en bespreken van de gedragsregels.

De aannamecommissie bestaat uit de dagelijkse bestuursleden en minimaal een afgevaardigde van de trainers.

Vertrouwenspersoon:

Naast het aanstellingsbeleid heeft de vereniging een vertrouwenspersoon. Deze is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is er voor ieder die direct (alle leden) of indirect (ouders, begeleiders) met onze vereniging te maken heeft. Van de vertrouwenspersoon wordt verwacht dat er naar aanleiding van een gesprek passende maatregelen worden genomen.

Gedragsregels begeleiders in de sport.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
  tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
  begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011. Heb je het gevoel dat er iemand binnen onze vereniging deze regels overtreedt, gaarne dit direct te melden bij een van de bestuursleden of een van de instructeurs. Is er iets voorgevallen waarbij je dit voorval liever met een persoon buiten onze vereniging wilt bespreken, kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NOB. Deze is te bereiken via het emailadres: vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org

Ledenvoordelen:

Interessante trainingen
Korting op interessante specials en evenementen
Een leuke vriendenclub met dezelfde hobby

Abonnement prijzen